Analytická chemie

Garant: 
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Sekce je sponzorována firmou Shimadzu Česká republika 

 

 •    Analýza biologicky významných látek v životním prostředí
 •    Aplikace analytické chemie v biochemii, „-omic“ oborech, lékařství, potravinářství a zemědělství
 •    Biosenzory
 •    Forensní analytická chemie
 •    Analytické metody pro charakterizaci nano-objektů
 •    Vývoj a využití „hyphenated techniques“ v analytické chemii
 •    Analytická chemie v oblasti umění a kulturního dědictví
 •    Pokroky v miniaturizaci a automatizaci analytických metod
 •    Nové materiály pro analytickou chemii
 •    Konzervace, příprava a předúprava vzorků
 •    Analytická chemie a legislativa
 •    Referenční metody a materiály
 •    Teoretické, matematické a fyzikální základy analytických metod
Místnost: 113

Přednášky v rámci soutěže o cenu SHIMADZU

3S-01 úterý dopoledne
(10 min)
Bc. Věra Dosedělová CHEMICKÁ CHARAKTERIZACE GENOFONDU CIBULE ŠALOTKY
3S-02 úterý dopoledne
(10 min)
Mgr. Zdeněk Farka Ph.D. SINGLE-MOLECULE UPCONVERSION-LINKED DIGITAL IMMUNOSENSING OF CANCER BIOMARKERS
3S-03 úterý dopoledne
(10 min)
Mgr Olga Guselnikova FUNCTIONAL SERS: HIGH SELECTIVITY, LOW DETECTION LIMIT, PERFECT REPRODUCIBILITY AND COMPATIBILITY WITH PORTABLE RAMAN SPECTROMETER
3S-04 úterý dopoledne
(10 min)
Mgr. Martina Háková NOVÉ TYPY NANOVLÁKENNÝCH SORBENTŮ PRO EXTRAKCI NA BÁZI UNIVERZÁLNÍHO COATINGU POLYDOPAMINEM
3S-05 úterý dopoledne
(10 min)
Mgr. Martina Havlíková ANALÝZA OBRANNÝCH SEKRETŮ PLOŠTIC DRUHU LYGAEUS EQUESTRIS POMOCÍ JEDNO- A DVOUDIMENZIONÁLNÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE
3S-06 úterý dopoledne
(10 min)
Ing. Pavlína Holčapková LIQUID CHROMATOGRAPHY AS A TOOL FOR IDENTIFICATION OF BACTERIOCIN NISIN INCORPORATED INTO POLYMERS
3S-07 úterý dopoledne
(10 min)
Mgr. Liudmyla Khvalbota ENANTIOMER DISTRIBUTION OF MAJOR CHIRAL VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN SLOVAK TOKAJ WINES
3S-08 úterý dopoledne
(10 min)
Bc. Martin Král STUDIUM INTERAKCE AMINOKYSELIN A PEPTIDŮ S POVRCHEM PLASMONICKÝCH KOVŮ METODAMI VIBRAČNÍ MIKROSPEKTROSKOPIE A NANOSKOPICKÝMI TECHNIKAMI
3S-09 úterý dopoledne
(10 min)
Filip Květoň DETEKCIA TUMOR ASOCIOVANEJ PROTILÁTKY GOD3-2C4 GLYKÁNOVÝM BIOSENZOROM NA BÁZE TN ANTIGÉNU.
3S-10 úterý dopoledne
(10 min)
Mgr. Ivana Medjrová Ph.D. SELECTIVE INHIBITORS OF PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE IIIB AS BROAD-SPECTRUM ANTIVIRAL AGENTS

Přednášky

3L-01 úterý 14:50
(20 min)
Prof. Ing. Jan Vacek Ph.D. VYUŽITÍ ELEKTROCHEMICKÝCH METOD V BIOCHEMII A MEDICÍNSKÝCH OBORECH: KRITICKÝ POHLED
3L-02 úterý 15:10
(10 min)
Mgr. David Novák CHRONOPOTENCIOMETRICKÁ ANALÝZA KARBONYLACE Ca2+-ATPÁZY
3L-03 úterý 15:20
(10 min)
prof. Ing. René Kizek DrSc., MBA METALOTHIONEINY – ELEKTROCHEMICKÁ ANALÝZA
3L-04 úterý 15:30
(10 min)
RNDr. Karolina Schwarzová Ph.D. POSSIBILITIES OF ELECTROCHEMISTRY IN ANALYSIS OF AZOLES
3L-05 úterý 15:40
(10 min)
doc. Ing. Renáta Šelešovská Ph.D. VOLTAMETRICKÉ STANOVENÍ PESTICIDŮ A VYUŽITÍM ELEKTROD NA BÁZI STŘÍBRNÉHO AMALGÁMU A BOREM DOPOVANÉHO DIAMANTU
3L-06 úterý 15:50
(10 min)
Mgr. Jana Hovancová NEENZYMATICKÉ ELEKTROCHEMICKÉ SENZORY PRE STANOVENIE GLUKÓZY
3L-07 úterý 16:00
(10 min)
Dr Justyna Piechocka SEARCHING FOR A PROVERBIAL NEEDLE IN A HAYSTACK - IDENTIFYING NEW METABOLITE(S) OF ENDOGENIC THIOLS AND ALDEHYDES IN HUMAN BIOLOGICAL FLUIDS
3L-08 úterý 16:10
(10 min)
doc. Ing Jozef Sokol PhD STANOVENIE BIOGÉNNYCH AMÍNOV VO VYBRANÝCH VZORKÁCH POTRAVÍN
3L-09 úterý 16:20
(10 min)
Mgr. Daniel Baron VYUŽITÍ ICP-MS JAKO DETEKTORU PRO ANALÝZY KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZOU
3L-10 úterý 16:30
(10 min)
doc. RNDr. Jan Petr Ph.D. CHARAKTERIZACE NANOMATERIÁLŮ POMOCÍ KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZY
3L-11 úterý 16:40
(10 min)
Ing. Adéla Kotzianová Ph.D. ANALÝZA NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ RAMANOVOU A ENERGIOVĚ DISPERZNÍ SPEKTROSKOPIÍ
3L-12 úterý 16:50
(10 min)
Mgr. Tomáš Zelenka Ph.D. MĚŘENÍ SKELETÁLNÍ HUSTOTY PEVNÝCH LÁTEK POMOCÍ FYZISORPČNÍHO ZAŘÍZENÍ

Postery

3P-01 Mgr. Adam Kostelník POROVNÁNÍ POKOVENÍ POVRCHU ELEKTRODY QCM SENZORU PRO TVORBU IMUNOSENZORU A OPTIMALIZACE MĚŘÍCÍHO SYSTÉMU
3P-02 Ing. Lenka Šenkárová Ph.D. PŘÍPRAVA, CHARAKTERIZACE A VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH ZEOLITŮ
3P-03 Ing. Kamil Záruba Ph.D. UGI FOUR COMPONENT REACTION AS AN EFFICIENT PLATFORM FOR MULTIMODAL HPLC STATIONARY PHASE SYNTHESIS
3P-04 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka Ph.D. PREPARATION OF MULTIMODAL STATIONARY PHASE FOR CAPILLARY ELECTROPHORESIS BY UGI REACTION
3P-05 Kristýna Blažková STOCHASTICALLY-LINKED PHOTOMODIFIED PROBES ENABLE SUCCESSFUL IDENTIFICATION OF PROTEIN TARGETS OF BIOACTIVE SMALL MOLECULES
3P-06 prof. RNDr. Petr Solich CSc. FLOW TECHNIQUES - TOOL FOR RESEARCH IN PHARMACEUTICAL AREA
3P-07 Ivona Lhotská PŘÍPRAVA MOLEKULÁRNĚ VTIŠTĚNÉHO POLYMERU PRO MYKOTOXIN CITRININ: SELEKTIVNÍ SORBENT PRO ON-LINE SPE-HPLC
3P-08 Bc. Roman VALEŠ STANOVENÍ STUPNĚ REDUKCE NiO V Ni/Al2O3 KATALYZÁTORECH A JEHO VLIV NA AKTIVITU
3P-09 Mgr. Peter Šebest PhD. ELEKTROCHEMICKÉ CHOVÁNÍ 4-NITROFENOLU NA ELEKTRODÁCH Z PYROLYTICKÉHO GRAFITU
3P-10 Mgr. Karel Musil VÝVOJ A OPTIMALIZACE DVOUKANÁLOVÉHO TLAKOVÉHO PULZNÍHO MODULÁTORU PRO KOMPREHENZIVNÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFII (GCxGC).
3P-11 RNDr Jan Fischer Ph.D. VLASTNOSTI STŘÍBRNÝCH AMALGAMOVÝCH ELEKTROD VÝZNAMNÉ Z HLEDISKA ANALYTICKÝCH APLIKACÍ
3P-12 RNDr. Martin Švidrnoch Ph.D. VÝVOJ ANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ A IDENTIFIKACI MESKALINU V ROSTLINNÉM A BIOLOGICKÉM MATERIÁLU
3P-13 Mgr. Kateřina Fenclová URYCHLOVAČOVÁ HMOTNOSTNÍ SPEKTROMETRIE – NOVÉ MOŽNOSTI PRO STANOVENÍ VYBRANÝCH AKTINOIDŮ
3P-14 Tomáš Prášek Preparation of Fluoride Target Matrices for 236U AMS Measurement
3P-15 RNDr. Martin Daňo ACCELERATOR MASS SPECTROMETRY – AN OVERVIEW OF POTENTIAL APPLICATIONS IN THE RAMSES PROJECT
3P-16 Bc. Jaroslav Klapetek Použití boranoxonia k HPLC derivatizaci a stanovení nukleofilů ve vodách
3P-17 RNDr. Pavla Pantůčková Ph.D. STANOVENÍ SARKOSINU V UMĚLÉ A REÁLNÉ MOČI ZA VYUŽITÍ IONTOVÝMĚNNÉ KAPALINOVÉ CHROMATOGRAFIE
3P-18 Bc. Zuzana Tóthová ELEKTROCHEMICKÁ ANALÝZA VLIVU ZINKU NA SARKOSIN OXIDÁZU
3P-19 Mgr. Lenka Benešová Elektrochemická detekce cholesterolu a jeho prekurzoru v průtokové injekční analýze
3P-20 MSc Amirmansoor Ashrafi PhD APPLICATION OF SCANNING ELECTROCHEMICAL MICROSCOPY FOR CHARACTERIZATION OF MODIFIED ELECTRODES USED FOR SIMVASTATIN DETERMINATION