Analytická chemie

Garant: 
doc. RNDr. Miroslav Fojta, CSc.

Sekce je sponzorována firmou Shimadzu Česká republika 

 

 •    Analýza biologicky významných látek v životním prostředí
 •    Aplikace analytické chemie v biochemii, „-omic“ oborech, lékařství, potravinářství a zemědělství
 •    Biosenzory
 •    Forensní analytická chemie
 •    Analytické metody pro charakterizaci nano-objektů
 •    Vývoj a využití „hyphenated techniques“ v analytické chemii
 •    Analytická chemie v oblasti umění a kulturního dědictví
 •    Pokroky v miniaturizaci a automatizaci analytických metod
 •    Nové materiály pro analytickou chemii
 •    Konzervace, příprava a předúprava vzorků
 •    Analytická chemie a legislativa
 •    Referenční metody a materiály
 •    Teoretické, matematické a fyzikální základy analytických metod

Přednášky

Název přednášky Autor
SEARCHING FOR A PROVERBIAL NEEDLE IN A HAYSTACK - IDENTIFYING NEW METABOLITE(S) OF ENDOGENIC THIOLS AND ALDEHYDES IN HUMAN BIOLOGICAL FLUIDS Dr Justyna Piechocka
ANALÝZA NANOVLÁKENNÝCH MATERIÁLŮ RAMANOVOU A ENERGIOVĚ DISPERZNÍ SPEKTROSKOPIÍ Ing. Adéla Kotzianová Ph.D.
STANOVENIE BIOGÉNNYCH AMÍNOV VO VYBRANÝCH VZORKÁCH POTRAVÍN doc. Ing Jozef Sokol PhD
POSSIBILITIES OF ELECTROCHEMISTRY IN ANALYSIS OF AZOLES RNDr. Karolina Schwarzová Ph.D.
VYUŽITÍ ICP-MS JAKO DETEKTORU PRO ANALÝZY KAPILÁRNÍ ELEKTROFORÉZOU Mgr. Daniel Baron
Charakterizace nanomateriálů pomocí kapilární elektroforézy doc. RNDr. Jan Petr Ph.D.
CHRONOPOTENCIOMETRICKÁ ANALÝZA KARBONYLACE Ca2+-ATPÁZY Mgr. David Novák
Voltametrické stanovení pesticidů a využitím elektrod na bázi stříbrného amalgámu a borem dopovaného diamantu doc. Ing. Renáta Šelešovská Ph.D.
VYUŽITÍ ELEKTROCHEMICKÝCH METOD V BIOCHEMII A MEDICÍNSKÝCH OBORECH: KRITICKÝ POHLED Jan Vacek

Přednášky v rámci soutěže o cenu SHIMADZU

Název přednášky Autor
FUNCTIONAL SERS: HIGH SELECTIVITY, LOW DETECTION LIMIT, PERFECT REPRODUCIBILITY AND COMPATIBILITY WITH PORTABLE RAMAN SPECTROMETER Mgr Olga Guselnikova
SELECTIVE INHIBITORS OF PHOSPHATIDYLINOSITOL 4-KINASE IIIB AS BROAD-SPECTRUM ANTIVIRAL AGENTS Mgr. Ivana Medjrová Ph.D.
Liquid chromatography as a tool for identification of bacteriocin nisin incorporated into polymers Ing. Pavlína Holčapková
STUDIUM INTERAKCE AMINOKYSELIN A PEPTIDŮ S POVRCHEM PLASMONICKÝCH KOVŮ METODAMI VIBRAČNÍ MIKROSPEKTROSKOPIE A NANOSKOPICKÝMI TECHNIKAMI Bc. Martin Král
Chemická charakterizace genofondu cibule šalotky Bc. Věra Dosedělová
ENANTIOMER DISTRIBUTION OF MAJOR CHIRAL VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS IN SLOVAK TOKAJ WINES Mgr. Liudmyla Khvalbota
ANALÝZA OBRANNÝCH SEKRETŮ PLOŠTIC DRUHU LYGAEUS EQUESTRIS POMOCÍ JEDNO- A DVOUDIMENZIONÁLNÍ PLYNOVÉ CHROMATOGRAFIE Mgr. Martina Havlíková
NOVÉ TYPY NANOVLÁKENNÝCH SORBENTŮ PRO EXTRAKCI NA BÁZI UNIVERZÁLNÍHO COATINGU POLYDOPAMINEM Mgr. Martina Háková
Single-molecule upconversion-linked digital immunosensing of cancer biomarkers Mgr. Zdeněk Farka Ph.D.
DETEKCIA TUMOR ASOCIOVANEJ PROTILÁTKY GOD3-2C4 GLYKÁNOVÝM BIOSENZOROM NA BÁZE TN ANTIGÉNU. Filip Květoň

Postery

Název posteru Autor
Použití boranoxonia k HPLC derivatizaci a stanovení nukleofilů ve vodách Bc. Jaroslav Klapetek
Preparation of Fluoride Target Matrices for 236U AMS Measurement Tomáš Prášek
Vývoj analytické metody pro stanovení a identifikaci meskalinu v rostlinném a biologickém materiálu RNDr. Martin Švidrnoch Ph.D.
VÝVOJ A OPTIMALIZACE DVOUKANÁLOVÉHO TLAKOVÉHO PULZNÍHO MODULÁTORU PRO KOMPREHENZIVNÍ PLYNOVOU CHROMATOGRAFII (GCxGC). Mgr. Karel Musil
Vlastnosti stříbrných amalgamových elektrod významné z hlediska analytických aplikací RNDr Jan Fischer Ph.D.
ELEKTROCHEMICKÉ CHOVÁNÍ 4-NITROFENOLU NA ELEKTRODÁCH Z PYROLITICKÉHO UHLÍKU Mgr. Peter Šebest PhD.
STANOVENÍ STUPNĚ REDUKCE NiO V Ni/Al2O3 KATALYZÁTORECH A JEHO VLIV NA AKTIVITU Bc. Roman VALEŠ
FLOW TECHNIQUES - TOOL FOR RESEARCH IN PHARMACEUTICAL AREA prof. RNDr. Petr Solich CSc.
Stochastically-linked photomodified probes enable successful identification of protein targets of bioactive small molecules Kristýna Blažková
Preparation of Multimodal Stationary Phase for Capillary Electrophoresis by Ugi Reaction doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka Ph.D.
UGI FOUR COMPONENT REACTION AS AN EFFICIENT PLATFORM FOR MULTIMODAL HPLC STATIONARY PHASE SYNTHESIS Ing. Kamil Záruba Ph.D.
PŘÍPRAVA, CHARAKTERIZACE A VLASTNOSTI SYNTETICKÝCH ZEOLITŮ Ing. Lenka Šenkárová Ph.D.
Porovnání pokovení povrchu elektrody QCM senzoru pro tvorbu imunosenzoru a optimalizace měřícího systému Mgr. Adam Kostelník